Din startside

Psykiske Lidelser

Mentalhelse.no
Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. målet er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse, og det viktigste virkemiddelet er brukermedvirkning på individnivå og systemnivå.
Kameratstotte.no
Kameratstøtte.no er et hjelpetilbud til soldater, veteraner og deres familier som trenger noen å støtte seg til. De fleste soldater har gode erfaringer etter tjeneste, men for enkelte kan det gi utslag i psykiske plager senere i livet.
Angstringen.no
Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn. En angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre. Disse gruppene drives av mennesker som selv opplever angst. Et vesentlig prinsipp er gjensidighet. Du finner mye nyttig informasjon om angst og selvhjelp på nettsiden.
psykiskhelse.no
Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. De jobber med utfordringer både i forhold til hjelpetilbud og hverdagsliv. Dette gjør De blant annet gjennom å være pådriver, bidragsyter og vaktbikkje overfor politikere sentralt og lokalt. Utvikle ny kunnskap og særge for at denne tas i bruk. Drive opplysningsarbeid og jobbe for likeverd, inkludering og antistigma. Bidra faglig og økonomisk til foregangsprosjekter over hele landet.
Hjelptilhjelp.no
Her finner du tilbud som fremmer psykisk helse. Søk opp hjelp der du bor, etter tema, målgruppe, arrangør og pris. For folk flest, brukere, pårørende, hjelpeapparatet, frivillige, skoler/barnehager, m.fl.